Privacyverklaring & Voorwaarden

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: 24 mei 2018

Transalp Club Nederland (hierna TCN), gevestigd aan Rozengaarde 45 te Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Transalp Club Nederland
Rozengaarde 45
3831CC Leusden

http://transalpclub.nl/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken

TCN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@transalpclub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TCN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TCN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de praktijk betekent dit dat gegevens van leden worden bewaard gedurende hun lidmaatschap. Accounts op website en forum kunnen door de gebruiker zelf of op verzoek door een forum- cq. websitebeheerder verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

TCN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TCN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TCN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@transalpclub.nl. TCN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

TCN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TCN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@transalpclub.nl.


Voorwaarden evenementen

Laatst gewijzigd: 24 mei 2018

Toertochten zijn geheel of gedeeltelijk gesitueerd op de openbare weg. De verkeerswetgeving zoals wegenverkeerswet 1994 en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen alsmede gedragsregels zoals deze redelijkerwijs van de motorrijder geacht mogen worden zijn dan ook in hun volledige bereik van toepassing op deze toertocht. Daar waar de verkeersregels niet van toepassing zijn, verklaart de deelnemer de gedragsnormen in acht te nemen.

TCN is enkel aanbieder van toertochten en treedt louter op als verstrekker van een route welke geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaats vindt. Deelname geschiedt op individuele en vrijwillige basis. Het staat de deelnemer dan ook vrij af te wijken van de aangeboden route.

Deelnemer verklaart, mede namens de evt. duopassagier en/of introducé dat het hem/haar bekend is dat deelname aan een TCN toertocht en/of evenement geheel voor eigen risico en rekening is en bekend te zijn met de bovenstaande verklaring. TCN of de uit hoofde daarvan functionerende derden kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade als gevolg van deelname aan-, of het niet doorgaan van een TCN activiteit.

Kennisgeving gebruik foto- en videomateriaal

Tijdens door TCN georganiseerde evenementen worden bijna altijd foto's, en steeds vaker ook video's, gemaakt door leden. Dit gebeurt vooral voor eigen gebruik en valt buiten de verantwoordelijkheid van TCN.

Een deel van de foto's vind zijn weg naar de redactie van ons clubblad de Transalper. Het kan dus gebeuren dat wij een foto, waarop jij, of een bij jouw aanmelding behorende deelnemer, herkenbaar in beeld is, publiceren in ons clubblad. Door deel te nemen aan TCN-evenementen geef jij toestemming voor publicatie in door TCN uitgegeven cq. beheerde media.

Deze toestemming doet geen afbreuk aan je herroepingsrecht volgens de AVG. Mocht je niet willen dat foto's van jou worden gepubliceerd dan kun je dit ter plekke aan de organisatoren kenbaar maken.


Forum gedragsregels

Laatst gewijzigd: 1 juni 2019

Maak je gebruik van ons forum, dan zijn de forumgedragsregels van toepassing. Lees deze voordat je berichten plaatst op het forum. Mocht je twijfelen of iets wel of niet mag en de forumgedragsregels bieden geen uitkomst, dan kun je contact opnemen met de forum moderators via forum@transalpclub.nl.